MONUDAT
(databáze, inventáře, evidence v památkové péči)


Na podzim 2005 se připravuje pořádání druhého ročníku semináře!


Dne 2.11.2004 se konal seminář
Inventarizace kulturních památek a jejich prvků
– otázky využití v památkové péči

Akce proběhla pod záštitou hlavního konzervátora NPÚ PhDr. Josefa Štulce.

Informace o průběhu akce a hodnocení výsledků. (5.11.2004)

Další aktuality na stránce MONUDET (18.11.2004)

Úplný text příspěvku Víta Jesenského - pdf (9.5.2005)

Odborný garant: Ing. Jan Sommer (NPÚ-ÚP)
(poslední aktualizace 1.11.2004 - doplněn program)
(určitý význam mají i odkazy)


Gotická klenební konzola a historická elektroinstalace (nejspíše ze 20. let 20. století)
Ukázka naznačuje smysl inventarizace prvků stavby i jejího vybavení "bez rozdílu". O hodnotě gotické konzoly již dnes nebude nikdo pochybovat, ale dosud jsme běžně svědky odstraňování hodnotných prvků vybavení jen proto, že buď ještě nejsou dost staré, nebo nevyhovují aktuálním předpisům. Přitom taková zařízení, jakým je prezentovaný příklad elektrického vedení, jsou možná dnes již vzácnější, ale jistě více ohrožená, než gotické architektonické články... Inventarizace jednak přispěje i k vyhodnocení prvků, které v průběhu památkové akce stejně zmizí, jednak umožní v budoucnu celistvější představu o stavu objektu nežli některé standardní typy průzkumů, preferující určité specifické hledisko a pomíjející jiné druhy prvků památky (uměleckohistorické průzkumy vs. průzkumy technických památek apod.).

Úvodní poznámka k tématu. (12.9.2004, dopl. 6.10.2004)

K programu setkání

Bude prezentováno několik základních systémů zpracování dat v rámci památkové péče a příbuzných disciplín. Především se bude jednat o příklady z rozvinuté praxe projekčních kanceláří při inventarizaci prvků. Dále bude představeno několik systémů inventarizace a evidence památek a jejich prvků při stavebně-historických průzkumech, při archeologických výzkumech, při monotématických vědeckých výzkumech památkového fondu. Připravuje se rovněž ukázka pozoruhodného soustavného zpracovávání prvků historických staveb studenty FA ČVUT. Četné další způsoby systematického zpracování dat o památkách budou při setkání předloženy fyzicky k nahlédnutí (některé z nich budou v předloženy na této stránce s cílem napomoci účastníkům k určitému množství informací v předstihu).

K diskusi bude předložen návrh způsobu zpracování informací o památkách a jejich prvcích, který by v budoucnu mohl usnadnit přenos dat mezi jednotlivými účastníky památkových akcí, mezi odbornými a vědeckými komunitami a např. projektanty (také tento návrh bude v základních obrysech předložen na této stránce v předstihu, aby nad ním bylo možné v případě potřeby efektivně diskutovat nebo vůči jeho chybám vystoupit s kritikou po předchozí úvaze).

Předběžně se očekávají také náměty k úvahám o tom, jaké kroky by bylo účelné případně podnikat v následující době.

 

Možné cíle setkání

Těžko lze specifikovat nějaké "konečné" řešení, k němuž by případně mělo jednání dospět.

Památková péče a další zainteresované strany se zasluhují o vznik velkého množství informací, jež jsou získávány zejména při vědeckých výzkumech, stavebně-historických a jiných průzkumech památek, i v rámci projektové přípravy oprav, zatím zcela vzácně také v průběhu samotných oprav. Nelze však přehlédnout, že tyto informace dosud zpravidla mají vysoce rozrůzněné uspořádání, převážně nejsou nijak systematicky koordinovány, nebývají vzájemně spojovány ani s cílem zdokonalit další výzkumy, ani za účelem dokonalejšího pochopení konkrétního zkoumaného či opravovaného objektu. Taková srovnání a využití se sice v praxi dějí, avšak s omezenou účinností, se značnými časovými nároky a bez využití všech již dostupných informací, protože památková péče k tomu nevytváří zvláště účinné systémové nástroje. Jakoby se převážně počítalo jen s jednorázovým užitím získaných poznatků...

Cílem setkání by tedy snad mohlo být pojmenování alespoň základních problémů, porovnání hlavních existujících způsobů zpracování dat v památkové péči a v příbuzných disciplínách, a snad také naznačení možných cest ke zvýšení účinnosti využívání hromaděných informací. V příznivém případě by mohla být vyvolána diskuse o účelném uspořádání dat o památkách a jejich prvcích tak, aby byla jednak optimálně využitelná všemi účastníky aktuálních oprav, jednak co nejsnáze převoditelná do specializovaných a systematických rejstříků – databází.

Mohlo by se tak přispět ke kýženému cíli, byť ležícímu ve vzdálené budoucnosti, o němž se snad lze shodnout na tom, že by měl mít podobu komplexního informačního systému. Podmínkou jeho dosažení totiž je jak koncipování souhrnné databáze, tak i – v neposlední řadě – přiměřená kompatibilita dat vytvářených již dnes...

Několik úvodních tezí...


Prosím osoby, které nestihnu v nejbližších dnech oslovit s pozvánkou, aby jednak přijaly mou omluvu, jednak se mi samy ozvaly za účelem domluvy o jejich případné účasti.

Pozvánka.

Aktivní účastníky prosím o předběžné sdělení údajů o jejich příspěvku a o domluvu ohledně požadované prezentační techniky.

Budu také vděčen za jakékoliv náměty či příklady zpracování dodané v předstihu.

 


Postupně zde uvádíme seznam přihlášených příspěvků a podle možností (v závislosti na laskavém svolení autorů) se pokusíme zařadit i jejich texty. Nyní informujeme jen orientačně o námětu připravovaných příspěvků.

Příspěvky budou předneseny přibližně v uvedeném pořadí:
Je pravděpodobné, že zaznějí další příspěvky autorů, kteří nedodali předběžnou přihlášku.

9.30-11.00
 

Josef Štulc

 

Jan Sommer (úvodní poznámka)  

Vratislav Nejedlý (evidence sochařských památek, zejména světeckých sloupů)

 

Karel Ksandr (inventarizace prvků stavby v rámci SHP)

 

Jan Pešta (NPÚ-ÚOP středních Čech) (příklady inventářů prvků v rámci SHP)

 

Jan Vinař (MURUS) (prezentace metody inventarizace prvků v rámci projektů oprav významných stavebních památek - mj. ze seznamu UNESCO kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou a chrám sv. Barbory v Kutné Hoře)

 

Václav Jandáček

 

Tomáš Šantavý

 

Jan Frolík (téma tzv. formulářové archeologie, tedy formalizovaného záznamu dat v terénu při archeologickém výzkumu, využití Harrisovy matice při průzkumech architektury)

 ANOTACE

Michal Tryml (metody evidence "nálezů" v pražské archeologii)

 

Archaia Brno

 

11.30-13.00
 
Vít Jesenský (NPÚ-ÚOP stř. Čech) Text (pdf)
ANOTACE

Zuzana Syrová, Jiří Syrový (pojednání o specifice a aktuálních trendech geografických informačních systémů; využití GIS v různých měřítcích -podrobnosti- od inventarizačního průzkumu 1:5000 až po podrobné SHP vybraných objektů)

 

Martin Lazák (NPÚ) (evidence prvků památek v rámci informačního systému památkové péče MonumIS)

 

Jindřich Hodač (hodlá představit prostorový systém identifikace památky "Živé divadlo")

 ANOTACE

Zdeněk Lenhart (vysvětlení vlastností databázového systému pro správu muzejních a jiných sbírek DEMUS)

 ANOTACE

Jan Sommer (případná diskuse k úvahám, které již byly prezentovány na jiných místech této stránky - dle časových možností)

 

Někteří další zájemci hodlají vystoupit v diskusi.

 

odhlášeno - vyžádán text k publikaci
odhlášeno

Rudolf Krajíc, Jiří Šindelář (komplexní metoda zpracování dat z archeologických výzkumů i stavebně-historických průzkumů - http://geo-cz.com/online/)

1.11.

Petr Vachůt (NPÚ) (informační systém SAS)

1.11.
   

 zpět na začátek stránky é


Ukázky konceptu listu prvku k diskusi:

Střešní taška v Záboří
Ohradní zeď hřbitova v Lašovicích s navazujícími odkazy na detaily zdiva
Díl architektonického článku uložený v lapidáriu
Další podobný příklad k diskusi


Ukázka dokumentační práce Jiřího Vochomůrky. (18.10.2004)

Příklad z Encyklopedie města Brna. (20.10.2004)


ICOMOS - Principy zkoumání památných budov, areálů a sídel - Sofia, Bulharsko, 1996. (26.10.2004)


Domácí i zahraniční příklady inventářů - možný námět k diskusi:

http://www.object-id.com/heritage/core.html  Identifikace stavebních a archeologických památek ve Velké Británii. (11.10.2004)
http://www.object-id.com/publications.html  Mezinárodně respektovaná metoda popisu památky. (13.10.2004)
http://icom.museum/afridoc/light/html_gb/normes/sh/sh2.html  !!! (18.11.2004)


Soubor komentovaných příkladů z domova i ze světa a z různých sfér evidence památek. (24.9.2004)

Sluneční hodiny v České republice a na Slovensku

Systém správy mobiliárních fondů CastIS. (15.10.2004)

Rakousko - databáze římské kamenné architektonické plastiky a kolkovaných cihel
Francie - úřední databáze movitých i nemovitých památek a archivní ikonografie
Francie - úřední databáze muzejních sbírek (včetně soukromých)
Francie - průvodce databázemi památek. Manuály. Tezaury. "Webové" standardy. http://www.ilrt.bris.ac.uk/jidi/metadata.html
Francie - jeden z příkladů, jak by to celé mohlo fungovat... (doporučuji prohlídku fotografií, kterých je evidováno 414, z nich je přístupných asi 350). Nebo: Francie - město Angers..., Angers (včetně továren a všeho...) Katedrála v Laonu..., Katedrála v Noyonu..., Kolegiátní chrám v Beaune.... Sbírka vědeckých přístrojů na zámku d´Antoine d´Abbadie...
Příklad výstupu z databáze sochařských děl a architektonických článků v Louvru...
>> Souhrnný systém databází ve Francii.
Standardy pro inventarizaci a popisy památek v Itálii
Rakousko - systém správy dat o vídeňském dómu
(12.10.2004)
Nový Zéland - principy monitoringu památek za účelem preventivní péče (s formuláři)
http://www.landesdenkmalamt-bw.de/service/kleindenkmal-broschure.pdf  - instruktážní brožura k soupisu drobných památek v Bádensku-Württembersku

K pozoruhodným specifickým katalogům (detailů románských staveb) patří i stránka http://www.claustro.com/ (zdařilá koncepčně i po technické stránce, pravidelně aktualizovaná).

Koncept popisu uměleckého díla podle Nadace J. P. Getty-ho. (30.9.2004)

Databáze restaurátorských prací HERICARE (velice podrobné údaje v ukázkách - SW je prodejný). Hornemann-Institut - Středisko pro zachování světového dědictví. (15.10.2004)

MONUDOC - databáze pro opravy a restaurování stavebních památek. (15.10.2004)

http://cidoc.natmus.dk/engelsk/standard_for_arch.asp  Identifikace archeologických objektů. (11.10.2004)

http://www.chin.gc.ca/English/Standards/metadata_documentation.html  Mezinárodní standardy pro data muzejních sbírek. (11.10.2004)

http://www.arcchip.cz/w05/w05_naglic.pdf  Systém identifikace památek ve Slovinsku. (11.10.2004)

http://www.eng-h.gov.uk/archives/archdesc.pdf  Model popisu archeologických sbírek - Velká Británie. (11.10.2004)

MINERVA - otázky standardů a sdílení dat po webu.

Pro představu o tom, v jakém informačním prostředí by měla nyní shromažďovaná data v budoucnu obstát: Vize dokumentace památek za 20 let... (.pdf).

Budu vděčen za případné zaslání dalších odkazů! (několik jich je uvedeno na stránce NPÚ)

zpět na začátek stránky é


Návrhy formulářů k připomínkám a případné diskusi. (24.9.2004, změny 1.10.2004, 19.10.2004, 20.10.2004 - doplněn koncept popisu sondy)


Otázky a pochybnosti o smyslu formulářů... (12.9.2004, 14.9.2004)

© Jan Sommer, v Praze dne 10.9.2004 - 19.10.2004
sommer @ up . npu .cz  (psát bez mezer!)